Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Флора и фауна

Флора и фауна

 

 

 

Голямо е разнообразието на растителни и животински видове. Регистрирани са 1000 растителни вида - бук, ела, черен бор, смърч, бял бор, бяла и черна мура. В алпийските пасища и по каменистите склонове се срещат пирински мак, пиринска песъчарка, йорданово зеле, яворова клопачка, пиринско шапиче, еделвайс, пиринска мащерка.
Голяма част от фауната - 172 гръбначни вида, е свързана с иглолистните гори - лещарка, кукумявка, подземна полевка, белогръб кълвач, кафяв дългоух прилеп и др. Във високопланинските скални участъци и сипеи се срещат дива коза, скална яребица, скален орел, соколи, лешояди и др. От безгръбначните видове се срещат охлюви, пеперуди, насекоми и др.