Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Почви

Почви

 

 

Почвите са сравнително еднообразни и при условията на района имат следната структура:

Излужени канелени горски почви. Те са преобладаващ почвен тип. Заемат около 65% от обработваемата земя. Разположени са върху наклонените терени по склоновете на Пирин и Родопите. По-голяма част са с наклон над 5%, което създава условия за развитие на ерозионни процеси. Бедни са на хумус, с неблагоприятен механичен състав, лоши водно-физични свойства и незадоволителна обща запасеност с хранителни вещества.

Делувиални и делувиално-ливадни почви. Заемат 20% от обработваемата земя. Разположени са в подножията на Пирин и Родопите, хълмовете и край суходолите.

Сравнително мощни, като дълбочината им варира в широки граници. Хумусното им съдържание е ниско и са бедни на органично вещество, физичните им свойства обаче са много благоприятни за отглеждането на основните селскостопански култури - тютюн, житни и тревни насаждения, картофи. Те са най-ценни в селскостопанско отношение.

Алувиални и алувиално-ливадни почви (около 10%). Формирани са върху пясъци и наноси по по-младите тераси. Част от тях са вторично затревени. Сравнително дълбоки, най-добре запасени с хранителни вещества и най-богатите в района. Те са леки до леко песъчливо-глинести и с благоприятен въздушен, воден и топлинен режим.

Кафяви горски почви. Най-малко застъпеният почвен тип. Поради големия си наклон те са подложени на ерозия, имат плитък профил и орен пласт, изключително бедни са на хумус и хранителни вещества. Върху тях се отглеждат ръж, овес, малко картофи, тютюн, една част са затревени от естествени ливади и пасища.

Почвените условия изискват настойчиви мероприятия с повишени грижи за всестранно подобряване на почвеното плодородие и съобразяване на почвените типове за определени култури и специализация. Химизацията има решаващо значение за получаване на високи и стабилни добиви.