Курорт
Справочник
Цени
Мебели

Банско » Природни ресурси » Климат

Климат

 

Средномесечна температура
за период от 50 години

Климатът в района се определя от надморската височина, близостта на планинските масиви, сумата от годишните валежи и въздушните течения.

Обособени са три климатични подобласти: високопланински, среднопланински, нископланински.

Средната годишна температура е 9.1°С.

Най-ниска е температурата през периода декември–януари–февруари, най-висока е през юли–август.

Средната начална дата на устойчива температура над 0°С е около27 март, а опасността от повратни пролетни мразове преминава през средата на май.

Средно за периода от 45 години началните, средните и крайните дати на пролетните и есенните мразове и средните дни на безмразен период са:

Последен мраз Първи мраз
Най-ранна дата Средна дата Най-късна дата Най-ранна дата Средна дата Най-късна дата
25.04 14.05 12.06 06.09 24.09 22.10

Зимата е студена и дълга. Средно за годината 62 дни са със снежна покривка, която за района е устойчива. По месеци дните със снежна покривка се разпределят така:

Месеци 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Общо
Дни 21.1 16 8.6 0.7 0.1         1.7 2.9 13.2 62

По съвкупност температурният режим - сравнително студената и дълга зима, късата пролет и късото и хладно лято, не благоприятства отглеждането на топлолюбиви растения.

Средна месечна сума на валежите
за период от 75 години (в мм на кв. м )

 

 

 

Разпределението на валежите от селскостопанска гледна точка е неблагоприятно. Докато валежната сума е 646 мм/кв. м (между най-високите в областта), то максимумът е през зимния период, а минимумът е през юли-септември.